Положення про програму «ВІДКРИВАЮЧИ ЗАБУТІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про програму «Відкриваючи забуті сторінки історії»  (далі – «Положення») розроблено відповідно до Напрямків роботи благодійного фонду «Фонд Фурсіна» на 2013-2017 рр. (далі за текстом – «Фонд»).

1.2. Положення визначає умови та основні організаційно-правові засади реалізації Програми «Відкриваючи забуті сторінки історії»   (далі за текстом – «Програма») за рахунок власних коштів Фонду Фурсіна на території Ананьївського, Березівського, Іванівського, Комінтернівського, Любашівського, Миколаївського та Ширяєвського районів Одеської області. Можливість розширення Програми на територію інших районів Одеської області розглядається лише за наявності додаткових ресурсів та у співпраці з зацікавленими  благодійними організаціями.

1.3. Рішення про надання підтримки проектам за Програмою  приймається Правлінням Фонду на його чергових та позачергових засіданнях за результатами розгляду заявок творчих об’єднань, колективів та окремих громадян.

1.4. Підтримка проектів здійснюється за принципами черговості, справедливості, доцільності, об’єктивності та в межах суми коштів, що визначені бюджетом Фонду.

1.5. Фонд  не претендує на майнову і немайнову складову права інтелектуальної власності учасників проекту.

 2. ЗАВДАННЯ  ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

2.1. Основними завданнями Програми є популяризація  історичної спадщини регіону,  проведення досліджень історичних фактів і подій, привернення уваги до пам’яток історії, виховання у молодого покоління  вірності кращим традиціям, стимулювання появи творів різних жанрів, що оспівують рідний край тощо.

2.2. У рамках Програми  надається    організаційна, матеріально-технічна і фінансова підтримка ініціативам, спрямованим на вирішення означень вище завдань. Підтримка надається  у формі грантів.  Максимальний розмір одного гранту – 5 тис. грн.

2.3. Програма  включає в себе підтримку таких заходів:

2.3.1. Створення книг з історії та краєзнавства районів і населених пунктів регіону.

2.3.2. Створення та видання шкільних краєзнавчих альманахів, які містять історико-краєзнавчі дослідження, літературні та публіцистичні твори про рідний край, його видатних уродженців тощо.

2.3.3  Організація і проведення міжрайонних конкурсів  віршів, прозових та публіцистичних творів, історичних досліджень,  авторських пісень,  малюнків, плакатів, відеопрезентацій на теми історії рідного краю.

2.4.  Участь у творчих конкурсах, що проводяться в рамках Програми, можуть брати жителі або уродженці перерахованих вище районів   (див. п. 1.2.) без обмеження віку. Можливість участі жителів інших регіонів розглядається Правлінням Фонду у кожному окремому випадку.

 3. ГРАНТОВА ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ КНИГ

 3.1. Підтримка надається  у формі грантів на підготовку рукопису (електронної версії)  майбутньої книги. Сюди можуть входити компенсації витрат – на відрядження, роботу в архівах, ксерокопіювання або сканування матеріалів, набір тексту, верстка і т.п. Кінцевим  продуктом проекту  є  рукопис в електронному вигляді. Максимальний розмір одного гранту – 5 тис. грн.

3.2. Фонд може надавати допомогу при складанні заявок до інших фондів для отримання грантів на видання книги. Також Фонд сприятиме публікації фрагментів книг на сторінках місцевої та обласної преси.

3.3. Фонд своєчасно оприлюднює інформацію щодо організації прийому заявок на отримання гранту  із зазначенням кінцевого строку  прийому. Оголошення публікується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті Фонду, інформаційних дошках місцевих рад або в іншій спосіб доводиться до відома жителів регіону.

3.4. Надавати заявки (форма – у додатку 1)  мають право творчі об’єднання, колективи та окремі громадяни.

3.5.  До заявки  на вимогу Фонду можуть додаватися:

– копії статутних документів – якщо проект надає офіційно зареєстрована організація;

–  копії документів, що підтверджують повноваження керівника організації;

– лист з банківської установи про відкриття поточного рахунку Заявника (у випадку, якщо Заявник претендує на фінансову підтримку у рамках Програми).

Також до заявки  можуть додаватись листи підтримки  – від органів місцевого самоврядування,  виконавчої влади, установ, громадських організацій, депутатів місцевих рад всіх рівнів, окремих громадян, які є  фахівцями з тематики проекту .

3.6. Заявка з названими  вище документами надсилаються Заявниками до Фонду поштою, або передаються особисто до центрального  офісу чи районних відділень Фонду.

 4. ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНИХ КРАЄЗНАВЧИХ АЛЬМАНАХІВ 

4.1. Підтримка надається  у формі грантів на підготовку рукопису (електронної версії) та подальшого друку альманаху. Максимальний розмір одного гранту – 5 тис. грн.

4.2. Порядок надання заявок тотожний визначеному у  пп. 3.3-3.6.

 5.  ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ,  ЗВІТНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 5.1. Всі письмові заявки  реєструються в день їх надходження у відповідному журналі реєстрації.

5.2. Представник Фонду, приймаючи від Заявника документи,  попередньо перевіряє їх на предмет відповідності вимогам цього Положення. В разі встановлення невідповідності заявки та доданих до неї документів цьому Положенню, представник Фонду інформує про це Заявника із зазначенням наслідків прийняття документів в такому вигляді та рекомендує усунути виявлені недоліки, після чого повторно звернутись до Фонду.

5.3. Якщо заявка та документи не відповідають  вимогам цього Положення, після реєстрації воно залишається без розгляду. Заявник повідомляється листом за підписом Директора Фонду не пізніше 7 (семи) днів з дня надходження клопотання до Фонду. В листі вказується вичерпний перелік виявлених недоліків та надається строк для їх усунення. Після усунення виявлених недоліків таке клопотання розглядається в загальному порядку.

5.4. Належним чином оформлені клопотання Заявників розглядаються на чергових та позачергових засіданнях Правління Фонду у порядку черговості згідно з датою їх надходження та реєстрації.

5.5. У протоколі засідань Правління  вказується перелік заявок, поданих на обговорення, короткий зміст запропонованих проектів,  рішення Правління, окремі думки членів Правління, які відрізняються від спільного рішення Правління (за наявністю).

5.6. Директор Фонду письмово повідомляє Заявникові про будь-яке рішення з приводу клопотання Заявника не пізніше 7 (семи) днів з моменту його прийняття.

5.7. Фінансування проектів за Програмою здійснюється у національній валюті шляхом перерахування коштів у безготівковій формі із розрахункового рахунку Фонду на рахунок Заявника.

5.8. Підставою для перерахування коштів за Програмою є Грантова угода, яка підписується та скріплюється печатками, з одного боку, Директором Фонду, а з іншого – Заявником чи  його уповноваженим представником. Підставою для укладання Грантової угоди є відповідне рішення Правління Фонду.

5.9. При перерахуванні коштів Заявнику за Програмою з цих коштів утримується загальнообов’язкові податки та збори у порядку, встановленому Податковим кодексом України та іншими актами діючого законодавства.

5.10. Фінансова звітність з витрачання коштів за Програмою здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством України.

5.11. Не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня закінчення дії Грантової угоди, Заявник має подати Фонду Заключний звіт про використання Гранту, який складається з двох частин: Програмний звіт та Звіт про цільове використання наданих Фондом коштів за Грантовою угодою.

5.12. Програмний звіт в обов’язковому порядку має подаватися Фонду у письмовій формі за результатами реалізації Проекту та має включати в себе інформацію про хід і стан реалізації Проекту, опис і характеристику  результатів, можливі рекомендації.

5.13. Звіт про цільове використання наданих Фондом коштів надається Заявником уповноваженій особі Фонду особисто, з доданням до звіту копії виписки (виписок) з поточного рахунку Заявника про рух отриманих від Фонду коштів, завіреної печаткою банку, та/або копій касових чеків на придбання товарів, робіт, послуг.

5.14. Звіт про цільове використання наданих Фондом коштів в обов’язковому порядку має подаватися Фонду на електронному та паперовому носіях інформації за результатами реалізації Проекту у відповідний період часу у термін не пізніше 15 робочих днів з дня закінчення дії  Угоди.

5.15. У разі ненадходження від Заявника протягом  15-денного строку з дня закінчення дії Грантової угоди до Фонду повного Заключного звіту про використання Гранту або листа з проханням пролонгувати строки для звітування із зазначенням поважних на те обставин, підтримка, надана Фондом Заявнику, вважається використаною не за цільовим призначенням та підлягає поверненню Заявником до Фонду.

5.16.  Лист з проханням пролонгувати строки для звітування, розглядається Правлінням Фонду. Про рішення Директор Фонду письмово повідомляє Заявникові не пізніше 3 (трьох) днів з моменту його прийняття

5.17. Якщо підтримка, яка  вважається використаною не за цільовим призначенням, не буде повернена протягом 30-денного строку з дня закінчення дії Грантової угоди на рахунок Фонду, подальші клопотання від Заявника надалі автоматично лишаються без розгляду, поки з цього приводу не буде прийнято окреме рішення Засновника чи Правління Фонду.

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  МІЖРАЙОННИХ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

6.1. Рішення про організацію та проведення міжрайонних конкурсів  віршів, прозових та публіцистичних творів, історичних досліджень,  авторських пісень,  малюнків, плакатів, відеопрезентацій на теми історії рідного краю  та кошторис конкурсу приймає Правління Фонду.

6.2. До кошторису входять такі витрати: премії призерам, оренда приміщення,  виготовлення дипломів, бензин для поїздок,  інші витрати.

6.3. Після прийняття відповідного рішення Фонд своєчасно оприлюднює інформацію щодо організації прийому заявок для участі у конкурсі  із зазначенням кінцевого строку  прийому. Оголошення публікується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті Фонду, інформаційних дошках місцевих рад або в іншій спосіб доводиться до відома жителів регіону.

6.4. Заявка на участь у конкурсі надається за встановленою формою (див. додаток 2). До заявки додаються художні твори, представлені на конкурс (вірші, дослідження, ноти та тексти пісень, малюнки, плакати,  відеопрезентації). Конкурсні твори можуть бути надані  як у паперовому, так і в електронному вигляді.

6.5. Для оцінювання творчого рівня конкурсантів та  їхніх творів Фонд створює Конкурсну комісію (в подальшому – Комісія), до складу якої входять авторитетні митці з даного виду мистецтва та представника Фонду. Рішення про присудження нагород учасникам конкурсу приймаються на засіданні Комісії більшістю голосів та оформлюються протоколом.

додаток 1 до положення “про програму «Відкриваючи забуті сторінки історії»”
додаток 2 до положення “про програму «Відкриваючи забуті сторінки історії»”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*